ریشه کفو

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۱(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


«کُفو» در اصل، به معناى همطراز در مقام و منزلت و قدر است، و سپس به هر گونه شبیه و مانند اطلاق مى شده است.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
کُفُواً ۱

ریشه‌های مرتبط