ریشه نفش

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه نفش‌)

تکرار در قرآن: ۲(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

[قارعة:5]. نفش صوف آن است كه اجزاء پشم را از هم جدا كنيم تا حجمش بزرگ شود منظور از منفوش در آيه حلاجى شده است يعنى: كوهها مانند پشم رنگارنگ حلاجى شده‏شوند. * [انبياء:78]. نفش غنم پراكنده شدن آن است. در مجمع فرموده: نفش غنم و ابل آن است كه در شب پراكنده شده و بى چوپان بچرد يعنى :داود و سليمان وقتيكه حكم مى‏كردند در باره كشت كه گوسفندان قومى در شب آن را چريدند و ما به حكم آنها شاهد بوديم. قضيه در «داود» بررسى شده است اين كلمه بيشتر از دوبار در قرآن مجيد نيامده است.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
نَفَشَتْ‌ ۱
الْمَنْفُوشِ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط