ریشه ضنن

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه ضنن‌)

تکرار در قرآن: ۱(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
بِضَنِينٍ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط