ریشه ثور

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۵(بار)

لیست کلمات مشتق شده

«ثور» (بر وزن غور) به معناى پراکنده ساختن است و این که، عرب به گاو نر «ثور» مى گوید، به خاطر آن است که زمین را با آن شخم مى کند.


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
تُثِيرُ ۱
أَثَارُوا ۱
فَتُثِيرُ ۲
فَأَثَرْنَ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط