ریشه امم

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه امم‌)

تکرار در قرآن: ۱۲۴(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
أُمِّيُّونَ‌ ۱
إِمَاماً ۴
أُمَّةً ۱۴
أُمَّةٌ ۱۰
أُمُ‌ ۲
الْأُمِّيِّينَ‌ ۳
اللَّهُمَ‌ ۵
أُمَّةٍ ۲۵
فَلِأُمِّهِ‌ ۲
أُمَّهَاتُکُمْ‌ ۱
أُمَّهَاتُکُمُ‌ ۱
أُمَّهَاتُ‌ ۱
آمِّينَ‌ ۱
أُمَّهُ‌ ۲
أُمُّهُ‌ ۳
أُمِّي‌ ۱
أُمَمٌ‌ ۴
أُمَمٍ‌ ۶
أُمَ‌ ۴
الْأُمِّيَ‌ ۱
الْأُمِّيِ‌ ۱
أُمَماً ۲
أَئِمَّةَ ۱
لَبِإِمَامٍ‌ ۱
أُمَّهَاتِکُمْ‌ ۵
بِإِمَامِهِمْ‌ ۱
أُمُّکِ‌ ۱
أُمِّکَ‌ ۲
أَئِمَّةً ۴
أُمَّتُکُمْ‌ ۲
أُمِ‌ ۳
أُمِّهِ‌ ۲
أُمِّهَا ۱
أُمَّهَاتُهُمْ‌ ۲
الْأُمَمِ‌ ۱
إِمَامٍ‌ ۱
أُمَّهَاتِهِمْ‌ ۱
أَمَامَهُ‌ ۱
فَأُمُّهُ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط