رِسَالاَتِه

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

بعضى گفته اند که «رسالات» اشاره به بیان فروع دین است و بعضى «رسالات» را به معناى اجراى دستورات الهى دانسته اند.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...