خَضِرا

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«خَضِر» به معناى «اخضر» یعنى سبز رنگ مى باشد; بنابراین، تمام سبزى ها حتى جوانه هاى درختان را نیز شامل مى شود. ولى از آیه فوق چون در پشت سر آن اشاره به دانه هاى غذایى شده، استفاده مى شود که منظور خصوص زراعت است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...