حَدَائِق

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«حدائق» جمع «حدیقه» به طورى که بسیارى از مفسران گفته اند: به معناى باغى است پر درخت، سرسبز و خرّم که اطراف آن دیوار کشیده باشند و از هر نظر محفوظ باشد; همچون «حدقه» چشم که در میان پلک ها محصور شده است. «راغب» در «مفردات» مى گوید: «حدیقه، در اصل، به زمینى مى گویند که آب در آن جمع شده است، همچون حدقه چشم که همیشه آب در آن قرار دارد». از مجموع این دو سخن مى توان چنین نتیجه گرفت که حدیقه باغى است که هم دیوار دارد و هم آب کافى.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

حديقه: باغ. حدائق: باغها. [نمل:60] با آن آب باغهاى بهجت آور رويانديم اين كلمه در باغهاى آخرت و دنيا هر دو به كار رفته است مثل [نباء:32].


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...