تِجَارَة

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

معامله. خريد و فروش. راغب آن را تصرّف در رأس مال براى طلب ربح گفته، تاجر كسى است كه خريد و فروش كند [نساء:29]، اموال خود را به باطل نخوريد مگر آنكه معامله از روى تراضى باشد. [صفّ:10] در اين كريمه ايمان و جهاد جنس و نجات از عذاب قيمت است و معامله با خدا روى آن دو انجام مى‏پذيرد [نور:37] راجع به ذكر بيع با تجارت به «بيع» رجوع شود.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...