تَقُول

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«تَقَوَّلَ» از مادّه «تَقَوُّل» (بر وزن تکلّف) به معناى سخنانى است که انسان از خود ساخته و حقیقتى ندارد.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...