تَجِد

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«تَجِدَ» از مادّه «وجدان» به معناى «یافتن» ضد فقدان و نابودى است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...