بَلاَغا

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

بعضى گفته اند که «بلاغ» اشاره به ابلاغ اصول دین است. و بعضى «بلاغ» را به معناى ابلاغ دستورات الهى دانسته اند.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...