امْتَازُوا

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

ميز وتمييزه به معنى فصل وجدا كردن است. راغب جدا كردن بين متشابهات گفته است [آل عمران:179]. خدا مومنان را در آنچه هستيد نخواهد گذاشت تا ناپاك را از پاك جدا كند. [يس:59]. اى گناهكاران امروز از نيكوكاران جدا و منفصل شويد. تميز: جدا شدن و تميز از غيظ تكه تكه شدن از خشم است [ملك:8]. نزديك است جهنم از خشم بتركد و تكه تكه شود هر وقت جمعى در آن افكنده شوند خازنان گويند آيا انذار كننده‏اى به شما نيامد؟! در «جَهَنَّم» گفته‏ايم كه آن شعور و سخن گفتن وديدن دارد، اين آيه نيز دليل شعور جهنم است و به قولى در انتقام از گناهكاران به انسان خشمگين تشبيه شده است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...