الْمُسْلِمِين

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«مُسْلِم» از مادّه «اسلام» به معناى کسى است که در برابر فرمان خدا تسلیم است و این معنا درباره همه پیامبران الهى و امت هاى مؤمن آنها صدق مى کند.

ریشه کلمه

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...