الظّنُونَا

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«ظَنُّوا» از مادّه «ظنّ» در لغت، معناى وسیعى دارد: گاه به معناى «یقین»، و گاه به معناى «گمان» مى آید; و در سوره «فصّلت» به معناى «یقین» است، چه این که آنها در آن روز یقین پیدا مى کنند که، راه فرار و نجاتى از عذاب الهى ندارند.

جمعى از مفسران، «ظنون» را در اینجا به معناى اعم از گمان بد و خوب گرفته اند، ولى قرائن موجود در این آیه و آیه بعد نشان مى دهد که مراد گمان هاى بد است.

ریشه کلمه

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...