السّفِينَة

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«سفینة» به معناى کشتى و مفرد است و جمع آن «سفائن» مى باشد.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

(به فتح س) تراشيدن. مثل تراشيدن چوب و پوست و تراشيدن باد خاك روى زمين را (راغب) در صحاح و اقرب آمده «سفنت الشى‏ء سفناً: قشرته» راغب گويد: كشتى را به اعتبار آنكه سطح آب را مى‏تراشد سفينه گفته‏اند. اقرب نيز آن را نقل كرده است. [كهف:71]. اين كلمه چهار بار در قرآن آمده و در سوره عنكبوت آيه 15 ظاهراً مراد كشتى نوح است.

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...