السّجْن

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

زندان. [يوسف:33]، [شعراء:29]. سجن (به فتح س) مصدر است به معنى منع از تصرف و زندانى كردن. گوئى معناى اصلى آن منع است و زندان را بدان سبب سجن گفته‏اند در اقرب آمده «واللّه ما اسجن عنه لسانى الا اذا كسانى» به خدا زبانم را از او منع نمى‏كنم تا لباسم بپوشاند.

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...