اشْتَمَلَت

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

فرا گرفتن. احاطه. آن را پيچيدن نيز گفته‏اند مثل جامه به خود پيچيدن در اقرب گويد [انعام:143-144]. بگو: آيا آن دو نر را حرام كرده يا آن دو ماده را؟ يا آن بچه‏اى را كه رحمهاى آن دو ماده بر گرفته؟ اشتمال فقط در دوفوق آمده است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...