إِنّمَا

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

(بفتح و كسر) همان اَنّ و اِنَّ است كه ماء كافّه بر آن داخل شده و معنى فقط و اين است جز اين نيست، مى‏دهد مثل [فصّلت:6]، كه اِنّماى اوّل به كسر و دوّمى به فتح است در قاموس گويد: انّماى اوّل به كسر و دوّمى به فتح است در قاموس گويد: انّما به فتح و كسر هر دو مفيد حصر مخصوص به انّما به كسر اول است، سخنش مردود مى‏باشد. ولى در اقرب الموارد آمده: انّما به كسر مفيد حصر و حرف است و جمهور گويند. اَنّما به فتح مفيد حصر نيست تاگفته نماند در آيه فوق هر دو مفيد حصراند.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول