أَسْفَر

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«أَسْفَرَ» از مادّه «سفر» (بر وزن فقر) به معناى باز کردن پوشش و کشف حجاب است; و لذا به زنان بى حجاب «سافرات» گفته مى شود. این تعبیر در مورد طلوع صبح، مشتمل بر یک نوع تشبیه زیبا و جالب است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...