أَخْفَى

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«أَخْفى» از مادّه «اخفاء» است. براى این واژه معانى مختلفى گفته شده از جمله بعضى گفته اند: «أَخْفى» آن است که انسان مطلبى در دل نگهداشته و به کسى نمى گوید. بعضى گفته اند: «أَخْفى» آن است که به فکر کسى نرسیده است، اما خدا از آن آگاه است. بعضى دیگر گفته اند: «أَخْفى» نیّتى است که شخص به دل دارد. بعضى گفته اند: «أَخْفى» اسرارى است که در ذات پاک خدا است. در حدیثى از امام باقر(علیه السلام) و صادق(علیه السلام)مى خوانیم: «سرّ آن است که در دل پنهان نموده اى و أَخْفى آن است که به خاطرت آمده اما فراموش کرده اى».

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...