روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۲ ش ۱۷

از الکتاب


آدرس: الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، جلد ۲

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن رفاعه قال :


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۲ ش ۱۶ حدیث الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۲ ش ۱۸
روایت شده از : روايات غير معصوم
کتاب : الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - جلد ۲
بخش : -
عنوان : حدیث در کتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۲
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)