ویژگی‌ها

از الکتاب

این صفحه نشان می‌دهد خواص که در دسترس هستند و هنگامی که فیلتر شده، تنها خواص تعریف شده کاربر است که منطبق با شرایط، نمایش داده می‌شود. برای یک نمای متفاوت، صفحه ویژه unused properties یا wanted properties را مشاهده کنید.

فهرست ویژگی‌ها

 1. Allows value<a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_property_Allows_value">"Allows value"</a> is a predefined property that can define a list of permissible values to restrict value assignments for a property and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (۰)
 2. Attachment link"Attachment link" is a predefined property that collects embedded file and image links found in a page and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. از نوع Page (۰ استفاده)
 3. Change propagation"Change propagation" is a predefined property to hold <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Change_propagation">change propagation</a> information and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. از نوع Code (۰ استفاده)
 4. Corresponds to"Corresponds to" is a declarative predefined property to define conversion factor for some unit of a physical quantity and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (۰)
 5. Creation date"Creation date" is a predefined property that corresponds to the date of the first revision of a subject and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. از نوع Date (۰ استفاده)
 6. Display precision of"Display precision of" is a predefined property that describes a <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Display_precision">display precision</a> (in decimal digits) for numeric datatypes. از نوع Number (۰ استفاده)
 7. Display title of"Display title of" is a predefined property that can assign a distinct display title to an entity and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. از نوع Text (۰ استفاده)
 8. Display units"Display units" is a declarative predefined property to define units of display for numeric typed properties and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (۰)
 9. Equivalent URI"Equivalent URI" is a <a href="/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:%D9%86%D9%88%D8%B9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/URL" title="ویژه:نوع‌ها/URL">type</a> and predefined property provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a> to represent URI/URL values. (۰)
 10. Foaf:homepage + از نوع URL (۰ استفاده) این خصوصیت به ندرت در این ویکی استفاده شده‌است.
 11. Foaf:knows + از نوع Page (۰ استفاده) این خصوصیت به ندرت در این ویکی استفاده شده‌است.
 12. Foaf:name + از نوع Text (۰ استفاده) این خصوصیت به ندرت در این ویکی استفاده شده‌است.
 13. Has fields"Has fields" is a predefined property to define a list of properties used with a <a href="/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:%D9%86%D9%88%D8%B9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/Record" title="ویژه:نوع‌ها/Record">record</a> typed property and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (۰)
 14. Has improper value for"Has improper value for" is a predefined property that tracks input errors for irregular value annotations and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (۱۴)
 15. Has queryHas query یک خاصیت از پیش تعریف شده است (همچنین به عنوان <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">special property</a> شناخته شده‌است) که به فراداده <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Subobject">subobject</a> یک سوال پیوند می‌شود.این خاصیت ساخته شده‌ای است که همراه با امتیازات اجرایی اضافی است اما فقط شبیه هر <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Property">user-defined property</a> دیگری می‌توانند استفاده شوند. (۱۷٬۴۴۰)
 16. Has type"Has type" is a predefined property that describes the <a href="/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:%D9%86%D9%88%D8%B9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7" title="ویژه:نوع‌ها">datatype</a> of a property and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (۱۷)
 17. Imported from"Imported from" is a predefined property that describes a relation to an <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Import_vocabulary">imported vocabulary</a> and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (۴)
 18. Is a new page"Is a new page" is a predefined property that indicates whether a subject is new or not and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. از نوع Boolean (۰ استفاده)
 19. Language code"Language code" is a predefined property that represents a BCP47 formatted language code and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (۴)
 20. Last editor is"Last editor is" is a predefined property that contains the page name of the user who created the last revision and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. از نوع Page (۰ استفاده)
 21. Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. از نوع Date (۱۳۳٬۷۵۰ استفاده)
 22. Owl:differentFrom + از نوع Page (۰ استفاده) این خصوصیت به ندرت در این ویکی استفاده شده‌است.
 23. Preferred property label"Preferred property label" is a declarative predefined property to specify a <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Preferred_property_label">preferred property label</a> and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. از نوع Monolingual text (۰ استفاده)
 24. Processing error"Processing error" is a predefined property provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a> and represents errors that appeared in connection with improper value annotations or input processing. (۱۴)
 25. Processing error message"Processing error message" is a predefined property containing a textual description of an error and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (۱۴)
 26. Property description"Property description" is a predefined property that allows to describe a property in context of a language and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. از نوع Monolingual text (۴ استفاده)
 27. Provides service"Provides service" is a declarative predefined property to add service links to a property and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (۰)
 28. Query depth"Query depth" is a predefined property that informs about the depth of a query and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. از نوع Number (۱۷٬۴۴۰ استفاده)
 29. Query format"Query format" is a predefined property that holds the name of the result format used in a query and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. از نوع Text (۱۷٬۴۴۰ استفاده)
 30. Query parameters"Query parameters" is a predefined property describing parameters that influence a query result and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. از نوع Code (۰ استفاده)
 31. Query sizeQuery size یک خاصیت از پیش تعریف شده است (همچنین به عنوان <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">special property</a> شناخته شده‌است) که تعداد شرایط مورد استفاده در یک سوال را جمع می‌کند.این خاصیت ساخته شده‌ای است که همراه با امتیازات اجرایی اضافی است اما فقط شبیه هر <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Property">user-defined property</a> دیگری می‌توانند استفاده شوند. از نوع Number (۱۷٬۴۴۰ استفاده)
 32. Query source"Query source" is a predefined property provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a> that identifies alternative (e.g. remote, federated) query sources. از نوع Text (۰ استفاده)
 33. Query string"Query string" is a predefined property that describes the conditions of the query as a string and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. از نوع Code (۱۷٬۴۴۰ استفاده)
 34. Schema definition"Schema definition" is a predefined property that stores the schema content and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. از نوع Code (۲ استفاده)
 35. Schema tag"Schema tag" is a predefined property provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a> to identify a collection of schemata. از نوع Text (۴ استفاده)
 36. Schema type"Schema type" is a predefined property that describes a type to distinguish a group of schemata and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. از نوع Text (۲ استفاده)
 37. Subcategory of"Subcategory of" is a predefined property to define that a category is a <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_property_Subcategory_of">subcategory of</a> another and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (۷۰٬۳۴۶)
 38. Subproperty of"Subproperty of" is a declarative predefined property to define that a property is a <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_property_Subproperty_of">subproperty of</a> another and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (۰)
 39. Text"Text" is a predefined property that represents text of arbitrary length and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. از نوع Text (۴ استفاده)
 40. ترتيب نزول از نوع Number (۱۱۴ استفاده)
 41. تعداد آیات از نوع Number (۱۱۴ استفاده)
 42. تعداد کلمات از نوع Number (۶٬۳۵۰ استفاده)
 43. رده از نوع Page (۱ استفاده) این خصوصیت به ندرت در این ویکی استفاده شده‌است.
 44. روایت شده از از نوع Text (۲۰٬۷۱۸ استفاده)
 45. ریشه غیر ربط از نوع Page (۶۴٬۶۸۴ استفاده) <ul><li>تمام خصوصیت‌ها باید توسط یک صفحه توصیف شوند.</li> <!--br--><li>هیچ نوعی برای این خصوصیت مشخص نشده‌است (با فرض نوع <a href="/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:%D9%86%D9%88%D8%B9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/Page" title="ویژه:نوع‌ها/Page">Page</a> برای اکنون).</li></ul>
 46. شامل این ریشه از نوع Page (۹۲٬۸۰۸ استفاده) <ul><li>تمام خصوصیت‌ها باید توسط یک صفحه توصیف شوند.</li> <!--br--><li>هیچ نوعی برای این خصوصیت مشخص نشده‌است (با فرض نوع <a href="/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:%D9%86%D9%88%D8%B9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/Page" title="ویژه:نوع‌ها/Page">Page</a> برای اکنون).</li></ul>
 47. شامل این کلمه از نوع Page (۷۷٬۷۶۹ استفاده)
 48. شماره آیه در سوره از نوع Number (۶٬۲۳۶ استفاده)
 49. شماره کتابت از نوع Number (۱۱۴ استفاده)
 50. محل نزول از نوع Page (۱۱۴ استفاده)