وفات خدیجه و ابوطالب

از الکتاب

۶۱۹ میلادی مصادف با سال ۱۰ بعثت