فتح مکه

از الکتاب

۶۳۰ میلادی مصادف با سال ۸ هجرت