ریشه نب‌ء

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۸۰(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
أَنْبِئُونِي‌ ۱
أَنْبِئْهُمْ‌ ۱
أَنْبَأَهُمْ‌ ۱
أُنَبِّئُکُمْ‌ ۵
أَنْبَاءِ ۶
يُنَبِّئُهُمُ‌ ۱
نَبَأَ ۴
فَيُنَبِّئُکُمْ‌ ۷
أَنْبَاءُ ۲
نَبَإِ ۲
يُنَبِّئُکُمْ‌ ۲
نَبَإٍ ۱
فَيُنَبِّئُهُمْ‌ ۳
نَبِّئُونِي‌ ۱
يُنَبِّئُهُمْ‌ ۲
أَنْبَائِهَا ۱
تُنَبِّئُهُمْ‌ ۱
نَبَأُ ۴
نَبَّأَنَا ۱
تُنَبِّئُونَ‌ ۱
فَنُنَبِّئُکُمْ‌ ۱
يَسْتَنْبِئُونَکَ‌ ۱
لَتُنَبِّئَنَّهُمْ‌ ۱
نَبِّئْنَا ۱
نَبَّأْتُکُمَا ۱
تُنَبِّئُونَهُ‌ ۱
نَبِّئْ‌ ۱
نَبِّئْهُمْ‌ ۲
نَبَأَهُمْ‌ ۱
سَأُنَبِّئُکَ‌ ۱
نُنَبِّئُکُمْ‌ ۱
فَأُنَبِّئُکُمْ‌ ۳
بِنَبَإٍ ۲
الْأَنْبَاءُ ۱
فَنُنَبِّئُهُمْ‌ ۱
أَنْبَائِکُمْ‌ ۱
يُنَبِّئُکَ‌ ۱
نَبَأٌ ۱
نَبَأَهُ‌ ۱
فَلَنُنَبِّئَنَ‌ ۱
يُنَبَّأْ ۱
الْأَنْبَاءِ ۱
لَتُنَبَّؤُنَ‌ ۱
نَبَّأَتْ‌ ۱
نَبَّأَهَا ۱
أَنْبَأَکَ‌ ۱
نَبَّأَنِيَ‌ ۱
يُنَبَّأُ ۱
النَّبَإِ ۱

ریشه‌های مرتبط