ریشه جى‌ء

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۲۷۸(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
جِئْتَ‌ ۵
جَاءَکُمْ‌ ۲۱
جَاءَهُمْ‌ ۳۱
جَاءَکَ‌ ۱۲
جَاءَتْکُمُ‌ ۱
جَاءَتْهُ‌ ۲
جَاءَتْهُمُ‌ ۷
جَاءَهُ‌ ۸
جَاءَهُمُ‌ ۱۳
جِئْتُکُمْ‌ ۵
جَاءُوا ۹
جِئْنَا ۷
جَاءَ ۶۷
جَاءُوکَ‌ ۵
جَاءُوکُمْ‌ ۳
جَاءَکُمُ‌ ۵
جَاءَنَا ۶
جَاءَتْهُمْ‌ ۱۳
جِئْتَهُمْ‌ ۲
جِئْتُمُونَا ۲
جَاءَتْ‌ ۱۱
فَجَاءَهَا ۱
جِئْنَاهُمْ‌ ۱
جِئْتَنَا ۷
جَاءَتْکُمْ‌ ۴
جَاءَتْنَا ۱
جَاءَتْهَا ۱
فَجَاءُوهُمْ‌ ۲
جِئْتُمْ‌ ۲
جِئْنَاکَ‌ ۳
فَأَجَاءَهَا ۱
جِئْتِ‌ ۱
جَاءَنِي‌ ۳
جِئْتُکَ‌ ۲
جَاءَهَا ۲
فَجَاءَتْهُ‌ ۱
لَجَاءَهُمُ‌ ۱
جَاءَتْکَ‌ ۱
جِي‌ءَ ۲
جَاءُوهَا ۳
جِئْنَاکُمْ‌ ۱
فَجَاءَ ۱
جَاءَتِ‌ ۲

ریشه‌های مرتبط