جنگ بدر

از الکتاب

۶۲۴ میلادی مصادف با سال ۲ هجرت