جنگ احزاب

از الکتاب

۶۲۷ میلادی مصادف با سال ۵ هجرت