الليل ١٢

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

به یقین هدایت کردن بر ماست،

|همانا هدايت بر عهده‌ى ماست

همانا هدايت بر ماست.

و البته بر ماست که (خلق را) هدایت کنیم.

بی تردید هدایت کردن بر عهده ماست.

و آنچه بر ماست راهنمايى است.

بی‌گمان راهنمایی [بندگان‌] بر ماست‌

هر آينه رهنمونى بر ماست.

مسلّماً نشان دادن (راه هدایت و ضلالت به مردم) بر عهده‌ی ما است.

همواره تنها بر (عهده‌ی) ما بی‌شک هدایت‌گری است.

همانا بر ما است هدایت‌


الليل ١١ آیه ١٢ الليل ١٣
سوره : سوره الليل
نزول : ٢ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«عَلَیْنَا»: بر ما است. «الْهُدَی»: رهنمود. راهنمائی. ارائه طریق.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - خداوند، آگاه ساختن انسان ها را با خوبى و بدى و رساندن خوبان و بدکاران را به فرجام شایسته آنان، بر خود لازم شمرده است. (إنّ علینا للهدى) «هدى» مصدر و به معناى ارشاد و راهنمایى است (قاموس). مراد از هدایت ممکن است اعم از هدایت فطرى و تشریعى و نیز رساندن به مقصد باشد. جملات «سنیسّره للیسرى» و «سنیسّره للعسرى» (در آیات پیشین) مؤید تعمیم است.

۲ - فراهم ساختنِ آسانى براى انفاق گران با تقوا و سختى براى ثروتمندان بخیل، وعده تخلّف ناپذیر خداوند و نمونه اى از هدایت گرى او است. (فسنیسّره للیسرى ... فسنیسّره للعسرى ... إنّ علینا للهدى) جمله «إنّ علینا للهدى»، به منزله تعلیل براى آیات پیشین است; یعنى، چون هدایت را بر خویش لازم شمرده ایم، براى هر یک از آن دو دسته فرجام مناسب برخوردشان با هدایت را فراهم مى سازیم.

۳ - خداوند، با آگاه ساختن ثروتمندان بخیل از آینده دشوارشان، بر آنان اتمام حجت کرده است. (إنّ علینا للهدى) مفاد آیه شریفه این است که نشان دادن راه، وظیفه ما است و پیامد بى اعتنایى بخیلان به هدایت ها، بر عهده خود آنان است.

موضوعات مرتبط

  • انسان: اهمیت تنبه انسان ها ۱
  • انفاق: زمینه انفاق ۲
  • انفاقگران: منشأ حسن فرجام انفاقگران ۲
  • بخیلان: اتمام حجت با بخیلان ۳; فرجام شوم بخیلان ۳; منشأ سختى بخیلان ۲; منشأ فرجام شوم بخیلان ۲
  • خدا: اتمام حجت خدا ۳; افعال خدا ۱; حتمیت وعده هاى خدا ۲; نشانه هاى هدایتهاى خدا ۲; هدایتهاى خدا ۱
  • سختى: زمینه سختى ۲
  • صالحان: فرجام صالحان ۱
  • گناهکاران: فرجام گناهکاران ۱

منابع