التكوير ١٢

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و در آن هنگام که دوزخ شعله‌ور گردد،

|و آن‌گاه كه دوزخ شعله‌ور گردد

و آنگه كه جحيم را برافروزانند،

و هنگامی که آتش دوزخ را سخت بیفروزند.

و هنگامی که دوزخ افروخته شود….

و چون جهنم افروخته گردد،

و چون دوزخ فروزانده گردد

و آنگاه كه دوزخ افروخته و شعله‌ور گردد.

و هنگامی که دوزخ کاملاً برافروخته و شعله‌ور می‌شود.

و آن‌گاه که آتش پرهیجان جهنم به شدت برافروخته گردد.

و گاهی که دوزخ افروخته شود


التكوير ١١ آیه ١٢ التكوير ١٣
سوره : سوره التكوير
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«سُعِّرَتْ»: برافروخته گردید. مشتعل شد. آتش در گرفت.


تفسیر

نکات آیه

۱ - قیامت، روز شعلهور شدن شدید جهنم (و إذا الجحیم سعّرت) «جحیم» (که بر اثر استعمال مکرر درباره جهنم، نام دیگرى براى آن شده است، در اصل) آتشى است که به شدت افروخته شده باشد و به آتش عظیمى که در حفره اى عمیق افروخته شود «جحیم» گفته مى شود. سعرالنار و سعّرها[ به یک معنا است]; یعنى، آتش را شعلهور ساخت و تشدید[ در باب تفعیل] براى مبالغه است (لسان العرب).

۲ - «جحیم»، از نام هاى جهنم است. (و إذا الجحیم سعّرت)

۳ - وجود جهنم، پیش از حسابرسى کردارها در قیامت (و إذا الجحیم سعّرت) برافروختن جهنم در قیامت، حاکى از وجود اصل آن پیش از قیامت است.

۴ - حرارت جهنم قابل افزایش و تحت تأثیر وسیله اى برافروزنده در قیامت (و إذا الجحیم سعّرت) آوردن فعل متعدى مجهول «سُعّرت»، براى افروخته شدن جهنم، حکایت از آن دارد که انجام کار مستند به خصوصیات ذاتى جهنم نیست و عوامل بیرونى در شعلهور شدن آن دخیلند.

موضوعات مرتبط

  • جحیم :۲
  • جهنم: ازدیاد حرارت جهنم ۴; شعله آتش جهنم ۱; فعلیت جهنم ۳; نامهاى جهنم ۲
  • قیامت: حسابرسى عمل در قیامت ۳; ویژگیهاى قیامت ۱

منابع