التكوير ١١

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و در آن هنگام که پرده از روی آسمان برگرفته شود،

|و آن‌گاه كه آسمان بركنده شود

و آنگاه كه آسمان زجا كنده شود،

و هنگامی که آسمان را از جای بر کنند.

و هنگامی که آسمان را به شدت برکنند و برچینند

و چون آسمان از جاى خود كنده شود،

و چون آسمان پاره پاره گردد

و آنگاه كه آسمان بركنده و درنَوَرْديده شود.

و هنگامی که آسمان (همچون پوست حیوان) برکنده می‌شود.

و آن‌گاه که پوست آسمان - هم‌چون شتران- برکنده شود (و به حالت نخستین برگردد).

و گاهی که آسمان برکنده شود


التكوير ١٠ آیه ١١ التكوير ١٢
سوره : سوره التكوير
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«کُشِطَتْ»: پوست کنده شد. یعنی: چیزی به نام آسمان در میان نماند. پرده از روی آن برگرفته شد. یعنی: پرده‌هائی که در این دنیا بر جهان ماده و عالم بالا افکنده شده است و مانع از آن است که مردم فرشتگان یا بهشت و دوزخ را ببینند کنار می‌رود، و انسانها حقائق هستی را عیان می‌بینند (نگا: شعراء / ، نازعات / ).


تفسیر

نکات آیه

۱ - آسمان در قیامت برکنده و برچیده خواهد شد. (و إذا السماء کشطت) «کَشْط» (مصدر «کشطت») به معناى برداشتن پوشش از چیزى است; همان گونه که پوست حیوان هنگام سلاّخى از آن برچیده گردد و همان گونه که سقف از جاى کنده مى شود (لسان العرب).

۲ - آسمان، همچون سقفى فراگیر و پوسته اى پوشاننده و قابل ازاله است. (و إذا السماء کشطت)

۳ - آسمان، پوششى که تا قیامت باقى خواهد ماند. (و إذا السماء کشطت)

موضوعات مرتبط

  • آسمان: انهدام آسمان ۱; بقاى آسمان ۳; پوشش آسمان ۲; زوال آسمان ۲; فرجام آسمان ۳
  • تشبیهات قرآن: تشبیه آسمان ۲; تشبیه به پوسته ۲
  • قرآن: تشبیهات قرآن ۲
  • قیامت: نشانه هاى قیامت ۱

منابع