جستجوی معنایی

پرش به: ناوبری، جستجو
سوال اطلاعات اضافی برای نمایش
(افزودن یک نام ویژگی در هر خط)

فرمت به عنوان:
دسته بندی
[افزودن شرایط مرتب‌سازی]
گزینه‌های دیگر
limit:
حداکثر تعداد نتایج برای بازگشت
offset:
تعدیل اولین نتیجه
link:
نمایش مقادیر به عنوان پیوندها
sort:
خاصیت برای نوع سوال توسط
order: descending desc asc ascending rand random
منظور از نوع پرس‌و‌جو
headers:
نمایش نام‌های سرفصل‌ها/ خاصیت
mainlabel:
جدول برای دادن نام صفحهٔ اصلی
intro:
متن برای نمایش قبل از نتایج پرس‌و‌جو، اگر وجود داشته باشند
outro:
متن برای نمایش پس از نتایج پرس‌و‌جو، اگر وجود داشته باشد
searchlabel:
متن برای ادامه جستجو
default:
متن برای نمایش اگر هیچ نتایج پرس‌وجویی وجود نداشته باشد
class:
کلاس سی‌اس‌اس اضافی برای تنظیم جدول
transpose:
عناوین جدول را عمودی و نتایج را افقی نشان بده
sep:
جدا کننده برای مقادیر
جستجو

مخفی‌کردن پرس‌و‌جو نمایش کد جاسازی