وَ

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

  • و (۹۵۹۴ بار)