مَآب

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«مَآب» از مادّه «أَوْب» به معناى مرجع و محل بازگشت است، و گاه به معناى منزلگاه و قرارگاه مى آید، و اضافه «حُسْن» به «مَآب» از قبیل اضافه صفت به موصوف مى باشد.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...