سوره القدر

از الکتاب
سوره العلق سوره القدر سوره البينة
شماره کتابت : ٩٧
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ٢٥
محل نزول : مكه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ٥
تعداد کلمات : ٣٢
تعداد حروف :
لیست آیات

١ ٢ ٣ ٤ ٥

متن سوره

ما بی‌گمان این (قرآن) را در شب قدر نازل کردیم.

و چه فهمانیدت (که) شب قدر چیست‌؟

شب قدر از هزار ماه بهتر است.

در آن (شب) فرشتگان، با روح ]: سرپرست فرشتگان[ به فرمان پروردگارشان، از هر فرمانی، چیزی و کاری (که مقرر شده) فرود آیند.

آن (شب) تا درخشش شکاف صبحگاهان، صلح و سلام است.


محتوای سوره