تفسیر:المیزان جلد۲۰ بخش۳۷

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۱۵ مرداد ۱۳۹۳، ساعت ۰۱:۲۰ توسط Masha n (بحث | مشارکت‌ها)
→ صفحه قبل صفحه بعد ←چند وجه درباره مرجع ضمير در «والنّهار اذا جلّها» وَ النهَارِ إِذَا جَلَّاهَا كلمه «جلى » از مصدر تجليه است ، كه به معناى اظهار و بر ملا كردن است ، و ضمير مونث «ها» به ارض بر مى گردد (البته كلمه ارض قبلا ذكر نشده بود، ولى از فحواى كلام معلوم است كه روز زمين را ظاهر و آشكار مى كند). ولى بعضى از مفسرين گفته اند: ضمير فاعل در «جلى » به كلمه «نهار» و ضمير مفعول «ها» به كلمه «شمس » برمى گردد، و معنايش اين است كه : سوگند مى خورم به روز كه خورشيد را نمايان مى كند، چون با بر آمدن روز خورشيد نمايان مى شود. ولى اين سخن با آيه قبل نمى سازد، چون در آيه قبل مى فرمود: خورشيد روز را روشن مى كند، و واقع هم همين است ، نه اينكه روز خورشيد را روشن كند. بعضى ديگر گفته اند: ضمير «ها» به دنيا بر مى گردد، و معنايش اين است كه : قسم به خورشيد كه دنيا را روشن مى كند. بعضى ديگر گفته اند: به ظلمت بر مى گردد. بعضى ديگر گفته اند: فاعل فعل «جلى » خداى سبحان و ضمير «ها»به كلمه «شمس » بر مى گردد، و معنايش اين است كه : سوگند مى خورم به روز، آن هنگامى كه خدا خورشيد را ظاهر مى سازد، و ليكن همه اين وجوه بعيد است . وَ الَّيْلِ إِذَا يَغْشاهَا يعنى به شب سوگند در آن هنگام كه زمين را فرا مى گيرد، پس ضمير «ها» به ارض بر مى گردد، همچنان كه در «جليها» نيز گفتيم به آن بر مى گردد. و بعضى گفته اند به كلمه «شمس » بر مى گردد، و معنايش اين است كه : «به شب سوگند كه بر خورشيد احاطه مى يابد»، و اين معنا بعيد است ، چون شب به خورشيد احاطه ندارد، بلكه زمين و موجودات روى آن را فرا مى گيرد.

ترجمه تفسير الميزان جلد ۲۰ صفحه ۴۹۸

در اينجا سؤ الى پيش مى آيد، كه چرا در آيه قبل روشن شدن زمين را با صيغه ماضى تعبير كرد، و فرمود: «حليها» و در اين آيه مساءله فرا گرفتن شب در روى زمين را با صيغه مضارع تعبير كرده ، آنجا فرموده : «و النهار اذا جليها»، و اينجا مى فرمايد: «و الليل اذا يغشيها»، با اينكه ممكن بود بفرمايد «و الليل اذا غشيها»، و يا در آنجا بفرمايد: «و النهار اذا يجليها»؟. پاسخ اين سؤ ال اين است كه : با اين تعبير خواست بر حال حاضر دلالت كند، و اشاره كند به اينكه در ايام نزول آيه كه آغاز ظهور دعوت اسلامى بوده ، تاريكى فجور زمين را پوشانده بود، قبلا هم گفتيم كه بايد بين قسم و مطلبى كه برايش قسم مى خورند نوعى تناسب و ارتباط باشد، و اگر فرموده بود: «و الليل اذا غشيها» سخن از تاريكى رانده بود، ولى به تاريكى جهل و فسق حال حاضر اشاره نشده بود، جواب ديگرى كه مى توان داد اين است كه به منظور رعايت فواصل فرمود: «يغشيها». وجه اينكه در آيه : «والسّماء و ما بنيها» از بانى آسمانى تعبير به «ما» شده است وَ السمَاءِ وَ مَا بَنَاهَا وَ الاَرْضِ وَ مَا طحَاهَا كلمه «طحو» كه مصدر فعل «طحى » است به معناى گستردن است ، و كلمه «ما» در جمله «و ما بنيها»، و در جمله «و ما طحيها» موصوله است ، و فاعل «بنيها» و «طحيها» خداى سبحان است ، و اگر از حضرتش تعبير به ما - چيزى كه كرد با اينكه بايد تعبير به «من - كسى كه » كرده باشد، براى اين بود كه نكته اى مهم تر را افاده كند، و آن بزرگ جلوه دادن و شگفتى انگيختن است و معنايش ‍ اين است كه سوگند مى خورم به آسمان و آن چيز قوى عجيبى كه آن را بنا كرده و سوگند مى خورم به زمين و آن چيز نيرومند و شگفت آور كه آن را گسترده . ولى بعضى از مفسرين كلمه «ما» را مصدريه گرفته ، آيه را چنين معنا كرده اند. سوگند به آسمان و بناى آن ، و سوگند به زمين و گستردگيش . ليكن سياق آيات - با در نظر گرفتن اينكه آيه «و نفس و ما سويها فالهمها» در آن قرار دارد - با اين نظريه سازگار نيست . وَ نَفْسٍ وَ مَا سوَّاهَا

ترجمه تفسير الميزان جلد ۲۰ صفحه ۴۹۹

يعنى سوگند مى خورم به نفس ، و آن چيز نيرومند و دانا و حكيمى كه آن را اين چنين مرتب خلق كرد و اعضايش را منظم و قوايش را تعديل كرد، و اگر كلمه «نفس » را نكره آورد به نظر بعضى براى اين بود كه به نفس ‍ شخص معينى نظر نداشت ، و به قول بعضى ديگر براى بزرگ جلوه دادن آن بود، ولى به نظر ما بعيد نيست براى اين بوده باشد كه اشاره كند به اينكه آنقدر اين خلقت اهميت دارد كه قابل تعريف و توصيف نيست ، و اينكه اين خلقت را خبرى هست . و مراد از «نفس »، نفس انسانيت و جان همه انسانها است . ولى بعضى گفته اند: مراد از آن جان آدم ابو البشر (عليه السلام ) است ، ولى اين سخن با سياق آيات و مخصوصا با آيات «قد افلح من زكيها و قد خاب من دسيها» نمى سازد، چون معنا ندارد كه كسى نفس آدم ابو البشر را تزكيه كند و يا آلوده سازد، مگر آنكه بگوييم در دو آيه مذكور استخدام شده علاوه بر اين ، هيچ علتى تصور نمى شود كه ما را وادار سازد كلمه «نفس » را به نفس آدم (عليه السلام ) اختصاص ‍ دهيم . معناى «فجور» و «تقوى » و مراد از اينكه خداوند فجور و تقواى نفس را به او الهامكرده عملى است كه با كمال نفس منافات داشته باشد، و در روايت هم تفسير شده به ورع و پرهيز از محرمات الهى . كلمه «الهام » كه مصدر «الهم » است ، به معناى آن است كه تصميم و آگهى و علمى از خبرى در دل آدمى بيفتد، و اين خود افاضه اى است الهى ، و صور علميه اى است يا تصورى و يا تصديقى كه خداى تعالى به دل هر كس كه بخواهد مى اندازد، و اگر در آيه شريفه هم تقواى نفس را الهام خوانده ، و هم فجور آن را، براى اين بود كه بفهماند مراد از اين الهام اين است كه خداى تعالى صفات عمل انسان را به انسان شناسانده ،

ترجمه تفسير الميزان جلد ۲۰ صفحه ۵۰۰

و به او فهمانده عملى كه انجام مى دهد تقوى است و يا فجور است ، علاوه بر تعريفى كه نسبت به متن عمل و عنوان اولى آن كرده ، عنوانى كه مشترك بين تقوا و فجور است ، مثلا تصرف مال را كه مشترك بين تصرف در مال يتيم و تصرف در مال خويش است ، و همخوابگى را كه مشترك بين زنا و نكاح است ، به او شناسانده ، علاوه بر آن اين را هم به او الهام كرده كه تصرف در مال يتيم و همخوابگى با زن اجنبى فجور است ، و آن دوى ديگر تقوا است ، و خلاصه كلام اينكه منظور از الهام اين است كه خداى تعالى به انسانها شناسانده كه فعلى كه انجام مى دهند فجور است يا تقوا، و برايش مشخص كرده كه تقوا چگونه اعمالى ، و فجور چگونه اعمالى است . در آيه شريفه با آوردن حرف «فاء» بر سر آن ، مساءله الهام را نتيجه تسويه قرار داده ، و فرموده : «و نفس و ما سويها»، و چون نفس را تسويه كرد «فالهمها...» پس به او الهام كرد...، و اين براى آن بود كه اشاره كند به اينكه الهام فجور و تقوا همان عقل عملى است ، كه از نتايج تسويه نفس است ، پس الهام مذكور از صفات و خصوصيات خلقت آدمى است ، همچنان كه در جاى ديگر فرمود: «فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت اللّه التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللّه ذلك الدين القيم ». و اضافه فجور و تقوا به ضميرى كه به نفس بر مى گردد، براى آن بوده كه اشاره كند به اينكه مراد از فجور و تقواى الهام شده ، فجور و تقواى مختص به نفسى است كه در آيه آمده ، يعنى نفس انسانى و نفس جن ، چون بر اساس آنچه از كتاب عزيز استفاده مى شود طايفه جن نيز مكلف به ايمان و عمل صالح هستند.

زكّيها و قد خاب من دسّيها

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَ قَدْ خَاب مَن دَساهَا كلمه «فلاح » كه مصدر ثلاثى مجرد «افلح » است ، و «افلح » ماضى از باب افعال آن است ، به معناى ظفر يافتن به مطلوب و رسيدن به هدف است ، بر خلاف «خيبت » كه به معناى ظفر نيافتن و نرسيدن به هدف است ، و كلمه «زكاة » كه مصدر ثلاثى مجرد «زكى » است و فعل «زكى » ماضى از باب تفعيل آن است ، به معناى روييدن و رشد گياه است به رشدى صالح و پر بركت و ثمر بخش ، و كلمه «تزكيه » كه مصدر باب تفعيل آن است به معناى روياندن آن است به همان روش و كلمه «دسى » از ماده «دس » بوده است چيزى كه هست يكى از دو سين آن قلب به ياء شده ،

ترجمه تفسير الميزان جلد ۲۰ صفحه ۵۰۱

و به صورت «دسى » در آمده ، كه ماضى باب تفعيلش «دسى » مى شود، و اين ماده به معناى آن است كه چيزى را پنهانى داخل در چيز ديگر كنيم ، و مراد از اين كلمه در آيه مورد بحث به قرينه اينكه در مقابل تزكيه ذكر شده ، اين است كه انسان نفس خود را به غير آن جهتى كه طبع نفس مقتضى آن است سوق دهد، و آن را بغير آن تربيتى كه مايه كمال نفس است تربيت و نمو دهد. و آيه شريفه يعنى «قد افلح » جواب هشت سوگندى است كه قبلا ياد شد، «و جمله و قد خاب ...» عطف بر آن و جواب دوم است . و تعبير از اصلاح نفس و افساد آن به تزكيه و تدسى مبتنى بر نكته اى است كه آيه «فالهمها فجورها و تقويها» بر آن دلالت دارد، و آن اين است كه : كمال نفس انسانى در اين است كه به حسب فطرت تشخيص ‍ دهنده فجور از تقوى باشد، و خلاصه آيه شريفه مى فهماند كه دين ، يعنى تسليم خدا شدن در آنچه از ما مى خواهد كه فطرى نفس خود ما است ، پس آراستن نفس به تقوا، تزكيه نفس و تربيت آن به تربيتى صالح است ، كه مايه زيادتر شدن آن ، و بقاى آن است همچنان كه در جاى ديگر به اين نكته تصريح نموده مى فرمايد: «و تزودوا فان خير الزاد التقوى و اتقون يا اولى الالباب » و وضع نفس در فسق و فجور بر خلاف وضعى است كه در صورت تقوا دارد. طغيان قوم ثمود و پى كردن ناقه صالح (عليه السّلام )، نمونه اى از ((و خاب من دسّيه ا) كَذَّبَت ثَمُودُ بِطغْوَاهَا كلمه «طغوى » مانند كلمه «طغيان » مصدر است و حرف «باء» كه بر سر آن در آمده باى سببيت است ، و آيه شريفه و آيات بعدش تا آخر سوره جنبه استشهاد دارد، و مى خواهد براى آيه «قد افلح من زكيها...» نمونه اى ذكر كند. إِذِ انبَعَث أَشقَاهَا كلمه «اذ» ظرف است براى جمله «كذبت »، و يا براى جمله «بطغويها»، و مراد از «اشقاى ثمود» آن كسى است كه ناقه را پى كرد، و به طورى كه در روايات آمده نامش قدار بن سالف بوده ، كه مردم ثمود او را به اين كار واداشتند، چون در آيات بعدى همه ضميرها را ضمير جمع آورده ، و همه مردم ثمود را مذمت مى كند. فَقَالَ لهَُمْ رَسولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَ سقْيَهَا مراد از «رسول الله » حضرت صالح پيغمبر است ، كه پيامبر قوم ثمود بود، و كلمه «ناقه » در جمله «ناقة الله » با فعلى از قبيل «احذركم » به صداى بالا قرائت شده ، تا مفعول آن باشد، و كلمه «سقيها» عطف بر ناقه است .

ترجمه تفسير الميزان جلد ۲۰ صفحه ۵۰۲

و معناى آيه اين است كه : صالح پيغمبر با رسالتى از ناحيه خدا به ايشان گفت : از ناقه خدا و نيز از آبشخور آن پروا كنيد و متعرض او نشويد، نه به قتلش اقدام كنيد و نه نوبت آب او را از او بگيريد، و خداى تعالى داستان اين ناقه را در سوره هود و سوره هاى ديگر به طور مفصل آورده . فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسوَّاهَا كلمه «عقر» به معناى ريشه كن كردن چيزى است كه به سر بريدن شتر و مطلق كشتن نيز اطلاق مى شود، و كلمه دمدمه به معناى خراب كردن بنا بر روى كسى است ، وقتى مى گويند: «دمدم عليه القبر»، معنايش اين است كه خاك قبر را بر سرش فرو ريخت ، و منظور از اين عبارت اين است كه عذاب الهى به خاطر گناهانى كه كردند همه آنان را فرا گرفت ، و نسلشان را قطع و آثارشان را محو و نابود كرد. و در جمله «فسويها» ظاهرا ضمير به ثمود بر مى گردد و مونث بودنش به اعتبار قبيله بودن اين قوم است ، و قبيله مونث است . و معناى جمله اين است كه خداى تعالى اين قبيله را با خاك يكسان كرد، ممكن هم هست ضمير مذكور به كلمه «ارض » كه از مفاد استفاده مى شود بر گردد، و تسويه ارض به معناى تسطيح آن و از بين بردن پستى و بلنديهاى آن است . بعضى ضمير را به «دمدمه » برگردانده اند، دمدمه اى كه از فعل «فدمدم » استفاده مى شود، و معناى جمله اين است كه دمدمه آنان را تسويه كرد، يعنى همه را دمدمه كرد، و هيچ صغير و كبيرى را استثناء نكرد. وَ لا يخَاف عُقْبَهَا ضمير در اين آيه يا به «دمدمه » بر مى گردد، و يا به «تسويه » و «واو» براى استيناف است ، و يا واو حاليه است ، و معنايش اين است كه : پروردگار ثمود از عاقبت دمدمه آنان و يا تسويه ايشان پروايى نكرد، آنچنان كه پادشاهان و مستكبرين از عاقبت وخيم عقاب دشمنان خود و آثار سوء آن پروا و دلواپسى مى كنند، براى اينكه پادشاهان نمى دانند عاقبت اين عقابشان چيست ، و چه آثارى بجاى مى گذارد، ولى خداى تعالى مى داند عاقبت عقابش چيست ، همان است كه خودش اراده كرده ، و مطابق با فرمان و اذن خود او است ، بنا بر اين آيه مورد بحث قريب المعناى با آيه زير است كه مى فرمايد: «لا يسئل عما يفعل و هم يسئلون ».

ترجمه تفسير الميزان جلد ۲۰ صفحه ۵۰۳

بعضى گفته اند: ضمير در «لا يخاف - نمى ترسد» به همان فرد اشقاى ثمود - قدار بن سالف - بر مى گردد، و معنايش اين است كه كشنده ناقه از عاقبت وخيم عمل خود نمى ترسد. بعضى ديگر گفته اند: ضمير در «لا يخاف » به صالح (عليه السلام ) و ضمير در «عقبيها» به دمدمه بر مى گردد، و معنايش اين است كه صالح از عاقبت دمدمه آن قوم نمى ترسيد، براى اينكه به نجات خود اطمينان داشت ، و وجه ضعف اين دو قول روشن است . بحث روائى

(رواياتى درباره الهام فجور و تقوى ، اشقاى اولّين و اشقاى آخرين )

در تفسير قمى در ذيل آيه «و نفس و ما سويها» آمده كه : يعنى آن را بيافريد و صورتگرى كرد. و در مجمع البيان آمده : از زراره و محمد بن مسلم و حمران روايت شده كه از امام باقر و امام صادق (عليهما السلام ) نقل كرده اند كه در تفسير آيه «فالهمها فجورها و تقويها» فرموده اند: يعنى براى او بيان كرده كه چه كارهايى مى كند و چه كارهايى نمى كند، و در تفسير آيه «قد افلح من زكيها» فرمودند: يعنى رستگار شد هر كس اطاعت كرد «و قد خاب من دسيها»، و نوميد و زيانكار شد هر كس كه معصيت كرد. و در الدر المنثور است كه احمد، مسلم ، ابن جرير، ابن منذر، و ابن مردويه از عمران بن حصين روايت كرده اند كه گفت : مردى به رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله و سلم ) عرضه داشت : يا رسول اللّه آيا به نظر شما آنچه امروز مردم مى كنند و درباره آن رنج مى كشند چيزى است كه خداى تعالى قبلا قضايش را رانده ، و از پيش مقدرش كرده ؟ و همچنين آنچه بعدا براى مردم پيش مى آيد و رفتارى كه با پيامبر خود مى كنند، و با همان رفتار حجت بر آنان تمام مى شود، همه اينها از پيش مقدر شده ؟ فرمود: بله سرنوشتى است كه از پيش تعيين شده .

ترجمه تفسير الميزان جلد ۲۰ صفحه ۵۰۴

مرد پرسيد پس حال كه وضع چنين است ديگر اين همه تلاش براى چيست ؟ فرمود خداى تعالى وقتى كسى را براى يكى از دو سرنوشت فجور و تقوا خلق كرده ، راه رسيدن به آن را هم برايش فراهم مى سازد و او را آماده مى كند تا براى رسيدن به آن هدف عمل كند، و اين معنا را قرآن كريم تصديق نموده ، مى فرمايد: «و نفس و ما سويها فالهمها فجورها و تقويها». مؤ لف : اينكه سائل پرسيد: و همچنين آنچه بعدا براى مردم پيش ‍ مى آيد...، معنايش اين است كه : وجوب صدور فعل چه حسنه و چه سيئه از نظر قضاء و قدرى كه قبلا رانده شده منافات ندارد، با اينكه از نظر صدورش از انسان اختيارى و ممكن باشد و ما اين معنا را مكرر در بحثهاى گذشته اين كتاب ذكر نموده و توضيح داديم . و در همان كتاب است كه ابن ابى حاتم ، ابو الشيخ ، ابن مردويه ، و ديلمى ، از جويبر از ضحاك از ابن عباس روايت كرده اند كه گفت : از رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله و سلم ) شنيدم مى خواند: «قد افلح من زكيها...» و مى فرمود: رستگار شد نفسى كه خدا آن را تزكيه كرده باشد، و زيانكار شد آن نفسى كه خدا از هر چيزى محرومش كرده باشد)). مؤ لف : اينكه در اين حديث تزكيه و محروم كردن را به خداى تعالى نسبت داده به وجهى درست است ، و با انتساب اولى به اطاعت خود انسان ، و دومى به معصيت خود آدمى منافات ندارد، چون مكرر خاطر نشان كرده ايم كه محروميت از هدايت ، و به عبارت ديگر اضلال تنها به عنوان مجازات منسوب به خدا مى شود، و خداى تعالى هرگز ابتداء كسى را اضلال نمى كند، همچنان كه خودش فرمود: «و ما يضل به الا الفاسقين ». و در مجمع البيان آمده كه روايت صحيح از عثمان بن صهيب از پدرش ‍ رسيده كه گفت : رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله و سلم ) به على بن ابى طالب فرمود: شقى ترين اولين چه كسى بود؟ عرضه داشت كشنده ناقه صالح . فرمود درست گفتى ، حال بگو ببينم شقى ترين آخرين كيست ؟ على (عليه السلام ) مى گويد: عرضه داشتم نمى دانم يا رسول الله ، فرمود آن كسى است كه تو را بر اينجايت (اشاره كرد به فرق سرش ) ضربت مى زند. مؤ لف : اين معنا را از عمار ياسر نيز روايت كرده . و در تفسير برهان است كه ثعلبى و واحدى ، هر دو به سند خود از عمار و از عثمان بن

ترجمه تفسير الميزان جلد ۲۰ صفحه ۵۰۵

صهيب ، و از ضحاك و ابن مردويه به سند خود از جابر بن سمره ، و از عمار و از ابن عدى و يا از ضحاك ، و خطيب بغدادى در تاريخ خود از جابر بن سمره ، و طبرانى و موصلى و احمد از ضحاك از عمار، روايت كرده اند كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله و سلم ) فرمود: اى على اشقاى اولين كشنده ناقه صالح بود، و اشقاى آخرين قاتل تو است . و در روايتى آمده كه اشقاى آخرين كسى است كه اين - محاسنت - را با اين - خون سرت - خضاب مى كند.

ترجمه تفسير الميزان جلد ۲۰ صفحه ۵۰۶

آيات ۱ - ۲۱، سوره ليل

سوره ليل مكى است و بيست و آيه دارد بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ الَّيْلِ إِذَا يَغْشى (۱) وَ النهَارِ إِذَا تجَلى (۲) وَ مَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الاُنثى (۳) إِنَّ سعْيَكمْ لَشتى (۴) فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَ اتَّقَى (۵) وَ صدَّقَ بِالحُْسنى (۶) فَسنُيَسرُهُ لِلْيُسرَى (۷) وَ أَمَّا مَن بخِلَ وَ استَغْنى (۸) وَ كَذَّب بِالحُْسنى (۹) فَسنُيَسرُهُ لِلْعُسرَى (۱۰) وَ مَا يُغْنى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (۱۱) إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (۱۲) وَ إِنَّ لَنَا لَلاَخِرَةَ وَ الاُولى (۱۳) فَأَنذَرْتُكمْ نَاراً تَلَظى (۱۴) لا يَصلَاهَا إِلا الاَشقَى (۱۵) الَّذِى كَذَّب وَ تَوَلى (۱۶) وَ سيُجَنَّبهَا الاَتْقَى (۱۷) الَّذِى يُؤْتى مَالَهُ يَتزَكى (۱۸) وَ مَا لاَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تجْزَى (۱۹) إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الاَعْلى (۲۰) وَ لَسوْف يَرْضى (۲۱) ترجمه آيات به نام خداى رحمان و رحيم ، سوگند به شب وقتى كه روى روز را مى پوشاند(۱). و سوگند به روز وقتى كه ظاهر مى گردد(۲). و سوگند به كسى كه جنس نر و ماده را خلق كرده (۳). كه اعمال شما متفرق و گوناگون است (۴). اما آنكه انفاق كند و پرهيزكار باشد (۵). و پاداش نيك روز جزا را قبول داشته باشد(۶). به زودى راه انجام كارهاى نيك را برايش آسان مى سازيم (۷).

ترجمه تفسير الميزان جلد ۲۰ صفحه ۵۰۷

و اما كسى كه بخل بورزد و طالب ثروت و غنى باشد (۸). و پاداش نيك روز جزا را تكذيب كند (۹). اعمال نيك را در نظرش سنگين و دشوار مى سازيم (۱۰). و او وقتى هلاك شود مالش هيچ سودى به حالش نخواهد داشت (۱۱). آرى هدايت به عهده ما است (۱۲). و دنيا و آخرت مال ما است (۱۳). اينك شما را از آتشى هشدار مى دهم كه زبانه مى كشد (۱۴). و جز شقى ترها را نمى سوزاند(۱۵). آن كسان را كه آيات و دعوت ما را تكذيب نموده از قبولش ‍ اعراض كردند(۱۶). و به زودى افراد با تقواتر از آن دور داشته مى شوند (۱۷). آنانكه مال خود را مى دهند تا آن را پاك و پر بركت و داراى نمو سازند(۱۸). و احدى از صاحب مال طلبكار نيست تا پاداش بخواهد(۱۹). مال خدا را در راه به دست آوردن رضايت پروردگار اعلاى خود داده (۲۰). كه به زودى راضى هم مى شود (۲۱). بيان آيات غرض اين سوره تهديد و انذار است ، و اين هدف را از اين راه دنبال مى كند كه به انسانها بفهماند مساعى و تلاشهايشان يك جور نيست ، بعضى از مردمند كه انفاق مى كنند، و از خدا پروا دارند، و وعده حسناى خدا را تصديق مى كنند، و خداى تعالى هم در مقابل ، حياتى جاودانه و سراسر سعادت در اختيارشان مى گذارد، و بعضى ديگرند كه بخل مى ورزند، و به خيال خود مى خواهند بى نياز شوند، و وعده حسناى خدايى را تكذيب مى كنند، و خداى تعالى هم آنان را به سوى عاقبت شر راه مى برد، و در اين سوره اهتمام و عنايت خاصى به مساءله انفاق مالى شده است ، و اين سوره از نظر زمينه آياتش هم مى تواند مكى باشد، و هم مدنى . وَ الَّيْلِ إِذَا يَغْشى در اين آيه به شب هنگامى كه روز را فرا مى گيرد سوگند ياد شده ، و فراگيرى شب نسبت به روز در جاى ديگر نيز آمده ، فرموده : «يغشى الليل النهار» و احتمال هم دارد كه مراد فراگيرى زمين و يا فراگيرى و پوشاندن قرص خورشيد باشد.

ترجمه تفسير الميزان جلد ۲۰ صفحه ۵۰۸

وَ النهَارِ إِذَا تجَلى اين آيه عطف است به كلمه «الليل »، و كلمه «تجلى » به معناى ظهور و پيدا شدن چيزى است بعد از خفاء و ناپيدائيش ، و اگر «صفت » «ليل » را به صيغه مضارع و صفت نهار را به صيغه ماضى آورد براى همان نكته اى بود كه در آغاز سوره قبلى بيان كرديم . وَ مَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الاُنثى اين آيه نيز مانند آيه قبلى عطف است بر كلمه «ليل »، و كلمه «ما» در آن موصوله است ، و منظور از آن خداى سبحان است و اگر از خداى تعالى تعبير كرد «به ما - چيزى كه »، با اينكه بايد تعبير كرده بود «من - كسى كه »، براى آن بود كه ابهام گويى در اينجا كه به عظمت اشعار دارد رعايتش لازم تر بود تا رعايت معناى لغوى . و معناى آيه اين است كه سوگند مى خورم به شب ، وقتى همه جا را فرا مى گيرد، و به روز وقتى كه همه پنهان ها را آشكار مى سازد، و به چيزى كه نر و ماده را با اينكه از يك نوعند مختلف آفريد. ولى بعضى از مفسرين كلمه «ما» را مصدريه گرفته اند، كه معنايش ‍ چنين مى شود، و سوگند مى خورم به خلقت نر و ماده . ولى اين نظريه ضعيف است . و مراد از نر و ماده مطلق نر و ماده است ، هر چه كه باشد، و هر جا محقق شود. ولى بعضى گفته اند: خصوص نر و ماده از انسان است . و بعضى ديگر گفته اند مراد خصوص آدم و حوا است . ولى از همه وجوه بهتر همان وجه اول است . إِنَّ سعْيَكمْ لَشتى كلمه «سعى » به معناى راه رفتن به سرعت است ، و مراد از آن عملى است كه با كمال اهتمام انجام شود، و اين كلمه هر چند مفرد است ولى معناى جمع را مى دهد، و كلمه «شتى » جمع كلمه «شتيت - متفرق » است ، مانند كلمه «مرضى » كه جمع «مريض » است . و جمله مورد بحث جواب سوگندهاى سه گانه است ،

ترجمه تفسير الميزان جلد ۲۰ صفحه ۵۰۹

و معنايش اين است كه : من سوگند مى خورم به اين واقعيات متفرق كه هم در خلقت و هم در اثر متفرقند، به اينكه مساعى شما نيز هم از نظر نفس عمل ، و هم از نظر اثر مختلفند، بعضى عنوان اعطاء و تقوى و تصديق را دارد، و اثرش هم خاص به خودش است ، و بعضى ها عنوان بخل و استغناء و تكذيب دارد و اثرش هم مخصوص خودش است . فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَ اتَّقَى وَ صدَّقَ بِالحُْسنى و مراد از «اعطاء» انفاق مال در راه رضاى خداست ، به دليل اينكه در مقابلش بخل را آورده ، كه ظهور در امساك از انفاق مال دارد، و نيز به دليل اينكه دنبالش مى فرمايد: «و ما يغنى عنه ماله اذا تردى » و جمله «و اتقى » به منزله تفسيرى است براى اعطاء، و مى فهماند كه مراد از اعطاء، اعطاى بر سبيل تقواى دينى است . «و صدق بالحسنى » - كلمه «حسنى » صفتى است كه در جاى موصوف خود نشسته ، و ظاهرا موصوفش وعده باشد، و تقدير كلام «و صدق بالعده الحسنى باشد»، و مراد از «عده » وعده ثوابى است كه خداى تعالى در مقابل انفاق به انگيزه رضاى او داده ، انفاقى كه تصديق قيامت و ايمان بدان باشد، كه لازمه چنين انفاق و چنين تصديقى ، تصديق به وحدانيت خداى تعالى در ربوبيت و الوهيت نيز هست ، و همچنين مستلزم ايمان به رسالت رسولان هم هست ، چون رسالت تنها راه رسيدن و ابلاغ وعده ثواب او است . و حاصل دو آيه اين است كه : كسى كه مؤ من به خدا و به رسول او و به روز جزا باشد، و مال خود را به خاطر خدا و تحصيل ثواب او انفاق كند، ثوابى كه به زبان رسولش وعده اش را داده (ما چنين و چنانش مى كنيم ) به او مى دهيم . مراد از اينكه درباره مؤ من انفاق كننده متقّى فرمود: «فسنيسّره لليسرى » فَسنُيَسرُهُ لِلْيُسرَى كلمه «تيسير» به معناى تهيه كردن و آماده نمودن است ، و كلمه «يسرى » به معناى خصلتى است كه در آن آسانى باشد و هيچ دشوارى نداشته باشد، و اگر تهيه كردن را توصيف كرد به آسانى ، در حقيقت نوعى مجاز گويى شده ، پس منظور از آن اين است كه توفيق اعمال صالحه را به او بدهد، و انجام اينگونه اعمال را برايش آسان سازد، به طورى كه هيچ گونه دشوارى در آن نباشد، و يا منظور اين است كه او را آماده حياتى سعيد كند، حياتى نزد پروردگارش ، حياتى بهشتى ، و به اين نحو آماده اش كند كه توفيق اعمال صالحى را به او بدهد. و وجه دوم ، هم به ذهن نزديك تر است و هم انطباقش با وعده هايى كه از قرآن معهود ما است منطبق تر.

ترجمه تفسير الميزان جلد ۲۰ صفحه ۵۱۰

درباره بخل ورزنده مكذّب فرمود: «فسينسّره للعسرى » وَ أَمَّا مَن بخِلَ وَ استَغْنى وَ كَذَّب بِالحُْسنى فَسنُيَسرُهُ لِلْعُسرَى وَ مَا يُغْنى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى كلمه «بخل » در مقابل كلمه «اعطاء - دادن » به معناى ندادن است ، و كلمه «استغناء» به معناى طلب غنى و ثروت از راه ندادن و جمع كردن است و مراد از «تكذيب به حسنى »، كفر وعده حسنى و ثواب خدا است ، كه انبيا آن را به بشر رسانده اند، و معلوم است كه كفر به آن وعده ، كفر به اصل قيامت است . و مراد از «تيسير للعسرى » خذلان و ندادن توفيق اعمال صالح است ، به اين گونه كه اعمال صالح را در نظرش سنگين كند، و سينه اش را براى ايمان به خدا گشاده نسازد، و يا او را آماده عذاب كند. و كلمه «تردى » كه مصدر فعل ماضى «تردى » است ، به معناى سقوط از مكانى بلند است ، كه بر هلاكت هم اطلاق مى شود، پس مراد از «تردى » در اينجا اين است كه چنين كسى وقتى در حفره قبر و يا در جهنم و يا در ورطه هلاكت سقوط مى كند مالش به چه دردش ‍ مى خورد؟ و كلمه «ما»، هم مى تواند استفهامى باشد، و هم نافيه ، اگر استفهامى باشد كه معنايش همان بود كه گفتيم ، و اگر نافيه باشد معنايش ‍ اين مى شود كه چنين كسى در هنگامى كه به ورطه هلاكت مى افتد مالش ‍ به دردش نمى خورد. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَ إِنَّ لَنَا لَلاَخِرَةَ وَ الاُولى اين دو آيه مطالب قبل يعنى تيسير براى «يسرى » و «عسرى » را تعليل مى كند، ممكن هم هست بگوييم از همان مطالب قبل با كوتاه ترين بيان خبر مى دهد، و حاصلش اين است كه ما اين تيسير را مى كنيم ، و يا اين بيان را مى آوريم ، براى اينكه هدايت كرده باشيم ، چون هدايت خلق به عهده ما است و هيچ مانعى ما را در اين هدايت مزاحمت نمى كند، و مانع نمى شود.


→ صفحه قبل صفحه بعد ←