بِئْس

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

فعل ذمّ است و در تمام مدحها (مفردات) اصل آن از بُؤْس به معنى ناپسند است (اقرب) [بقره:206] جهنّم براى او كافى است و بد جايگاهى است. گاهى بعد از بئس ماء نكره مى‏آيد كه به معنى شيئى و الّذى است. و فاعل بئس را تفسير مى‏كند مثل [بقره:93 ]بد است آنچه ايمانتان بدان امر مى‏كند.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...