آخَر

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

(فتح خاء) غير. ديگرى. مثل [اسراء:22] با خدا، خداى ديگر مگير و مثل [مائده:27] از يكى قبول شد و از آن ديگرى پذيرفته نگرديد. جمع آخر (بفتح خاء) آخرون است مثل [فرقان:4] يعنى كفّار گفتند: در آوردن قرآن مردمان ديگرى او را يارى كرده‏اند. مؤنث آخَر ،اخرى است(بر وزن كبرى) [طه:18] و جمع آن اَخَر (بر وزن صرد) است مثل [بقره:184] اين كلمه همواره وصف استعمال مى‏شود و در تمام مشتقّات آن معناى اوّلى ملحوظ است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...