قَلِيل

ریشه کلمه

قاموس قرآن

كم، مقابل زياد و كنايه از بى مقدار مقابل عزيز. مثل [سباء:13]. [واقعة:13-14]. كه به معنى كم است و مثل [نساء:77]. بگو متاع دنيا در مقابل آخرت حقير و ناچيز است. * [اعراف:57]. اقلال به معنى حمل و برداشتن است، در مجمع فرموده: اقلال برداشتن چيزى است كه نسبت به قدرت حامل قليل و كم مى‏شود. يعنى او كسى است كه بادها را پيش از باران مژده آور مى‏فرستد تا چون بادها ابرهاى سنگين را برداشتند ابر را به سرزمين مرده مى‏رانيم.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...