فَخَشِينَا

آیات شامل این کلمه

تعبیر به «خَشِینَا» (ما ترسیدیم که در آینده چنین شود...) در سوره «کهف» تعبیر پر معنایى است. این تعبیر، نشان مى دهد که این مرد عالم خود را مسئول آینده مردم نیز مى دانست، و حاضر نبود، پدر و مادر با ایمانى به خاطر انحراف نوجوانشان دچار بدبختى شوند. ضمناً، این تعبیر (خَشِینَا ترسیدیم) در اینجا به معناى «ناخوش داشتیم» آمده است; زیرا براى چنین کسى با این علم و آگاهى و توانایى، ترس از چنین موضوعاتى وجود نداشته است. و به تعبیر دیگر، هدف پرهیز از حادثه ناگوارى است که انسان روى اصل محبّت، مى خواهد از آن اجتناب ورزد.

محتویات

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...