ریشه ذوا

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
ذَوَا ۲

ریشه‌های مرتبط