نمایش مبدأ برای البقرة ٢٣٠

پرش به: ناوبری، جستجو

شما اجازهٔ ویرایش این صفحه را به این دلیل ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.


می‌توانید متن مبدأ این صفحه را مشاهده کنید یا از آن نسخه بردارید:

بازگشت به البقرة ٢٣٠.

عوامل درباره‌ٔ "البقرة ٢٣٠"
تعداد کلمات31 +
ریشه غیر ربططلق‌ +، ها +، حلل‌ +، نکح‌ +، زوج‌ +، غير +، ه‌ +، جناح‌ +، جنح‌ +، على‌ +، هما +، رجع‌ +، ظنن‌ +، قوم‌ +، حدد +، الله‌ +، اله‌ +، وله‌ +، تلک‌ +، بين‌ +، ل‌ + و علم‌ +
شامل این ریشهان‌ +، ف‌ +، طلق‌ +، ها +، لا +، حلل‌ +، ل‌ +، ه‌ +، من‌ +، بعد +، حتى‌ +، نکح‌ +، زوج‌ +، غير +، جناح‌ +، جنح‌ +، على‌ +، هما +، رجع‌ +، ظنن‌ +، قوم‌ +، حدد +، الله‌ +، اله‌ +، وله‌ +، و +، تلک‌ +، بين‌ + و علم‌ +
شامل این کلمهفَإِن +، طَلّقَهَا +، فَلا +، تَحِل +، لَه +، مِن +، بَعْد +، حَتّى +، تَنْکِح +، زَوْجا +، غَيْرَه +، جُنَاح +، عَلَيْهِمَا +، أَن +، يَتَرَاجَعَا +، إِن +، ظَنّا +، يُقِيمَا +، حُدُود +، اللّه +، وَ +، تِلْک +، يُبَيّنُهَا +، لِقَوْم + و يَعْلَمُون +
شماره آیه در سوره230 +
نازل شده در سال21 +
کلمه غیر ربططَلّقَهَا +، تَحِل +، تَنْکِح +، زَوْجا +، غَيْرَه +، جُنَاح +، عَلَيْهِمَا +، يَتَرَاجَعَا +، ظَنّا +، يُقِيمَا +، حُدُود +، اللّه +، تِلْک +، يُبَيّنُهَا +، لِقَوْم + و يَعْلَمُون +