نمایش مبدأ برای الأنعام ١٢١

پرش به: ناوبری، جستجو

شما اجازهٔ ویرایش این صفحه را به این دلیل ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.


می‌توانید متن مبدأ این صفحه را مشاهده کنید یا از آن نسخه بردارید:

بازگشت به الأنعام ١٢١.

عوامل درباره‌ٔ "الأنعام ١٢١"
تعداد کلمات24 +
ریشه غیر ربطاکل‌ +، ذکر +، سمو +، وسم‌ +، الله‌ +، اله‌ +، وله‌ +، على‌ +، ه‌ +، انن‌ +، فسق‌ +، ل‌ +، شطن‌ +، وحى‌ +، هم‌ +، ولى‌ +، جدل‌ +، کم‌ +، طوع‌ + و شرک‌ +
شامل این ریشهو +، لا +، اکل‌ +، ما +، من‌ +، لم‌ +، ذکر +، سمو +، وسم‌ +، الله‌ +، اله‌ +، وله‌ +، على‌ +، ه‌ +، انن‌ +، فسق‌ +، ل‌ +، شطن‌ +، وحى‌ +، الى‌ +، هم‌ +، ولى‌ +، جدل‌ +، کم‌ +، ان‌ +، طوع‌ + و شرک‌ +
شامل این کلمهوَ +، لا +، تَأْکُلُوا +، مِمّا +، لَم +، يُذْکَر +، اسْم +، اللّه +، عَلَيْه +، إِنّه +، لَفِسْق +، إِن +، الشّيَاطِين +، لَيُوحُون +، إِلَى +، أَوْلِيَائِهِم +، لِيُجَادِلُوکُم +، أَطَعْتُمُوهُم +، إِنّکُم + و لَمُشْرِکُون +
شماره آیه در سوره121 +
نازل شده در سال18 +
کلمه غیر ربطتَأْکُلُوا +، يُذْکَر +، اسْم +، اللّه +، عَلَيْه +، إِنّه +، لَفِسْق +، الشّيَاطِين +، لَيُوحُون +، أَوْلِيَائِهِم +، لِيُجَادِلُوکُم +، أَطَعْتُمُوهُم +، إِنّکُم + و لَمُشْرِکُون +