نمایش مبدأ برای الأنعام ١١٤

پرش به: ناوبری، جستجو

شما اجازهٔ ویرایش این صفحه را به این دلیل ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.


می‌توانید متن مبدأ این صفحه را مشاهده کنید یا از آن نسخه بردارید:

بازگشت به الأنعام ١١٤.

عوامل درباره‌ٔ "الأنعام ١١٤"
تعداد کلمات26 +
ریشه غیر ربطغير +، ف‌ +، الله‌ +، اله‌ +، وله‌ +، بغى‌ +، حکم‌ +، نزل‌ +، الى‌ +، کم‌ +، کتب‌ +، فصل‌ +، اتى‌ +، هم‌ +، علم‌ +، انن‌ +، ه‌ +، ربب‌ +، ک‌ +، ب‌ +، حقق‌ +، کون‌ +، نن‌ + و مرى‌ +
شامل این ریشها +، غير +، ف‌ +، الله‌ +، اله‌ +، وله‌ +، بغى‌ +، حکم‌ +، و +، هو +، الذى‌ +، نزل‌ +، الى‌ +، کم‌ +، کتب‌ +، فصل‌ +، الذين‌ +، اتى‌ +، هم‌ +، علم‌ +، انن‌ +، ه‌ +، من‌ +، ربب‌ +، ک‌ +، ب‌ +، حقق‌ +، لا +، کون‌ +، نن‌ + و مرى‌ +
شامل این کلمهأَ +، فَغَيْر +، اللّه +، أَبْتَغِي +، حَکَما +، وَ +، هُو +، الّذِي +، أَنْزَل +، إِلَيْکُم +، الْکِتَاب +، مُفَصّلا +، الّذِين +، آتَيْنَاهُم +، يَعْلَمُون +، أَنّه +، مُنَزّل +، مِن +، رَبّک +، بِالْحَق +، فَلا +، تَکُونَن + و الْمُمْتَرِين +
شماره آیه در سوره114 +
نازل شده در سال10 +
کلمه غیر ربطفَغَيْر +، اللّه +، أَبْتَغِي +، حَکَما +، أَنْزَل +، إِلَيْکُم +، الْکِتَاب +، مُفَصّلا +، آتَيْنَاهُم +، يَعْلَمُون +، أَنّه +، مُنَزّل +، رَبّک +، بِالْحَق +، تَکُونَن + و الْمُمْتَرِين +