نمایش مبدأ برای الأنعام ١٠٨

پرش به: ناوبری، جستجو

شما اجازهٔ ویرایش این صفحه را به این دلیل ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.


می‌توانید متن مبدأ این صفحه را مشاهده کنید یا از آن نسخه بردارید:

بازگشت به الأنعام ١٠٨.

عوامل درباره‌ٔ "الأنعام ١٠٨"
تعداد کلمات26 +
ریشه غیر ربطسبب‌ +، دعو +، الله‌ +، اله‌ +، وله‌ +، ف‌ +، عدو +، ب‌ +، غير +، علم‌ +، ذلک‌ +، ک‌ +، زين‌ +، کلل‌ +، ل‌ +، امم‌ +، عمل‌ +، هم‌ +، ربب‌ +، رجع‌ + و نب‌ء +
شامل این ریشهو +، لا +، سبب‌ +، الذين‌ +، دعو +، من‌ +، دون‌ +، الله‌ +، اله‌ +، وله‌ +، ف‌ +، عدو +، ب‌ +، غير +، علم‌ +، ذلک‌ +، ک‌ +، زين‌ +، کلل‌ +، ل‌ +، امم‌ +، عمل‌ +، هم‌ +، ثم‌ +، الى‌ +، ربب‌ +، رجع‌ +، نب‌ء +، ما + و کون‌ +
شامل این کلمهوَ +، لا +، تَسُبّوا +، الّذِين +، يَدْعُون +، مِن +، دُون +، اللّه +، فَيَسُبّوا +، عَدْوا +، بِغَيْر +، عِلْم +، کَذٰلِک +، زَيّنّا +، لِکُل +، أُمّة +، عَمَلَهُم +، ثُم +، إِلَى +، رَبّهِم +، مَرْجِعُهُم +، فَيُنَبّئُهُم +، بِمَا +، کَانُوا + و يَعْمَلُون +
شماره آیه در سوره108 +
نازل شده در سال10 +
کلمه غیر ربطتَسُبّوا +، يَدْعُون +، اللّه +، فَيَسُبّوا +، عَدْوا +، بِغَيْر +، عِلْم +، کَذٰلِک +، زَيّنّا +، لِکُل +، أُمّة +، عَمَلَهُم +، رَبّهِم +، مَرْجِعُهُم +، فَيُنَبّئُهُم + و يَعْمَلُون +