الأعراف ١٧٦: تاریخچهٔ ویرایش‌ها

پرش به: ناوبری، جستجو

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter را بزنید یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

عوامل درباره‌ٔ "الأعراف ١٧٦"
تعداد کلمات33 +
ریشه غیر ربطشى‌ء +، نا +، رفع‌ +، ل‌ +، ه‌ +، لکن‌ +، خلد +، ارض‌ +، تبع‌ +، هوى‌ +، ف‌ +، مثل‌ +، ک‌ +، کلب‌ +، حمل‌ +، على‌ +، لهث‌ +، ترک‌ +، قوم‌ +، کذب‌ +، اوى‌ +، ائى‌ +، ايى‌ +، ب‌ +، قصص‌ +، لعل‌ +، هم‌ + و فکر +
شامل این ریشهو +، لو +، شى‌ء +، نا +، رفع‌ +، ل‌ +، ه‌ +، ب‌ +، ها +، لکن‌ +، خلد +، الى‌ +، ارض‌ +، تبع‌ +، هوى‌ +، ف‌ +، مثل‌ +، ک‌ +، کلب‌ +، ان‌ +، حمل‌ +، على‌ +، لهث‌ +، او +، ترک‌ +، ذلک‌ +، قوم‌ +، الذين‌ +، کذب‌ +، اوى‌ +، ائى‌ +، ايى‌ +، قصص‌ +، لعل‌ +، هم‌ + و فکر +
شامل این کلمهوَ +، لَو +، شِئْنَا +، لَرَفَعْنَاه +، بِهَا +، لٰکِنّه +، أَخْلَد +، إِلَى +، الْأَرْض +، اتّبَع +، هَوَاه +، فَمَثَلُه +، کَمَثَل +، الْکَلْب +، إِن +، تَحْمِل +، عَلَيْه +، يَلْهَث +، أَو +، تَتْرُکْه +، ذٰلِک +، مَثَل +، الْقَوْم +، الّذِين +، کَذّبُوا +، بِآيَاتِنَا +، فَاقْصُص +، الْقَصَص +، لَعَلّهُم + و يَتَفَکّرُون +
شماره آیه در سوره176 +
نازل شده در سال10 +
کلمه غیر ربطشِئْنَا +، لَرَفَعْنَاه +، لٰکِنّه +، أَخْلَد +، الْأَرْض +، اتّبَع +، هَوَاه +، فَمَثَلُه +، کَمَثَل +، الْکَلْب +، تَحْمِل +، عَلَيْه +، يَلْهَث +، تَتْرُکْه +، مَثَل +، الْقَوْم +، کَذّبُوا +، بِآيَاتِنَا +، فَاقْصُص +، الْقَصَص +، لَعَلّهُم + و يَتَفَکّرُون +