آیات شامل این کلمه

«آن» و «آنى» در اینجا به معناى آبى است که در نهایت حرارت و سوزندگى باشد ، و در اصل از مادّه «اِنا» (بر وزن رضا) به معناى «وقت» گرفته شده; زیرا آب سوزان به «وقت و مرحله نهایى» خود رسیده است.

محتویات

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...