آنَسْتُم

آیات شامل این کلمه

«آنَسْتُمْ» از مادّه «ایناس» به معناى مشاهده و رؤیت مى باشد، و این مادّه از مادّه «انسان» که یکى از معانى آن مردمک چشم است گرفته شده (در حقیقت ما هنگام رؤیت و مشاهده از «انسان»، یعنى مردمک چشم خود مدد مى گیریم و به همین جهت از مشاهده کردن به «ایناس» تعبیر شده است).

محتویات

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...