آسَى

ریشه کلمه

قاموس قرآن

حزن. اندوه [مائده:68]، بر قوم كافر غصه مخور. راغب گويد: حقيقت آن تعقيب چيز فوت شده است بحزن و اندوه [حديد:23]، تا بر آنچه از شما فوت شده غصه نخوريد [اعراف:93] چگونه بر قوم كافر اندوهگين شوم. در لغت آمده: «اَسِىَ عَلَيْهِ: حَزَنَ».کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...